Digitalisatie van Spijkerschrifttabletten/ Digitization of Cuneiform Tablets

Dankzij de samenwerking tussen onze Eenheid Syro-Mesopotamische Studies en het Departement ESAT/VISICS werd een systeem ontwikkeld dat spijkerschriftteksten kan digitaliseren: de Portable Light Dome. Tot op heden was de digitalisatie van spijkerschriftteksten een probleem. Door hun 3D oppervlak is het onmogelijk om elk spijkerschriftteken op een tablet met behulp van gewone fotografie weer te geven. Vandaag kan door het inscannen van deze duizenden jaren oude documenten de tekst perfect leesbaar gemaakt worden. Dankzij dit nieuwe systeem zal de toegang tot tienduizenden spijkerschrifttabletten ontsloten en beschikbaar gesteld kunnen worden via digitale bibliotheken die toegankelijk zijn over de ganse wereld.

In a joint project between our Syro-Mesopotamian Studies unit and the Department of ESAT/VISICS, a system was developed to digitize cuneiform tablets: the Portable Light Dome. Until recently, cuneiform texts were hard to digitize: because of their 3D surface, it is impossible to make each cuneiform sign visible using conventional photography. Today, however, scanning enables us to make these age-old old documents perfectly readable. This new system will provide access to ten thousands of cuneiform tablets via digital libraries across the world.


1. Werkwijze
1. Method

Voor de digitalisatie van de spijkerschrifttabletten werd een 'mini-dome' gebouwd, de PLD. In de dome zijn 260 lampjes (LEDs) aangebracht, die tijdens de registratie elk om beurt het tablet belichten. Het resultaat is een computerbestand, dat de lezer van het tablet toelaat dezelfde acties te ondernemen op een computer. Door met je muis over het scherm te bewegen, beslis je zelf de invalshoek van het licht. Elk spijkerschriftteken kan zo leesbaar gemaakt worden.

For the digitization of the cuneiform tablets, a 'mini-dome' was built, the PLD. In this dome, 260 lights (LEDs) were installed, which, one by one, illuminate the tablet during registration. The result is a computer file, which allows the reader of the tablet to perform the same action on the computer. By scrolling your mouse over the screen, you can select the angle at which light falls on the tablet. Thus, each cuneiform sign can be made legible.


2. Mogelijkheden
2. Possibilities

Niet alleen spijkerschrifttabletten kunnen met de mini-dome geregistreerd worden, ook andere archeologische objecten kunnen via dezelfde werkwijze gedigitaliseerd worden. Om de tabletten of objecten te bestuderen, wordt een viewer geïnstalleerd op uw computer. Alle opgenomen beelden kunnen er zo interactief bekeken worden. Nadat van elk zijde van een spijkerschrifttablet een opname gemaakt is (links), wordt er een digitaal bestand gemaakt, waarin alle specifieke oppervlakte kenmerken opgeslagen zijn (midden). Dankzij deze werkwijze kan onder meer met de computer een lijntekening (rechts) van het tablet gemaakt worden of kan de kleur onttrokken worden.

Not only cuneiform tablets can be recorded with the mini-dome, but also other archaeological objects can be digitized using the same method, To study the tablets or objects, a viewer needs to be installed on your computer. All recorded images can then be viewed interactively. After each side of a cuneiform tablet has been recorded (left), a digital file is made, which stores all unique surface specifications (middle). This makes it possible to extract a line drawing (right) from the original recording or to remove the colour.

Elk opgenomen bestand is gekoppeld met de metadata, waarin de specifieke informatie over het object is opgeslaan, zoals het collectie nummer, de datering, de afkomst, de afmetingen, het copyright, ... Gebaseerd op de opgenomen beelden van elk object kunnen er 3D-beelden gemaakt worden.

Each recorded file is linked to the meta-data, comprising specific information about the object, such as collection number, dating, provenance, measurements and copyright. On the basis of the recorded images of every object, 3D images can be generated.


3. PLD viewer

De Katholieke Universiteit Leuven ontwikkelde een viewer programma dat vrij te gebruiken is door derden (freeware). Het potentieel voor de studie van de gedigitaliseerde spijkerschrifttabletten kan zo perfect gedemonstreerd worden. Naar de toekomst toe willen we een groot aantal gedigitaliseerde tabletten via deze weg aanbieden.

The Katholieke Universiteit Leuven developed a viewer program to be used by all interested parties (freeware). The full potential for the study of the digitized cuneiform tablets can thus be demonstrated quite clearly. In the future, our goal is to make a large amount of digitized tablets accessible through this medium.

Download viewer

(version 4.1.7)

Download en unzip het onderstaande bestand en open de viewer, in de zip-file zit een PLD-viewer voor PC en Apple computers. Open daarna een van de te downloaden tabletten en ontdek de mogelijkheden bij de studie van deze teksten. OPGEPAST, de hier geleverde viewer-software werkt enkel op computers van de huidige generatie of op computers met een goede grafische kaart. Voor het goed gebruik van de viewer hebt u een muis nodig met scroll functie. Onder de help-fuctie van de viewer lees je enkele eenvoudige gebruiksmogelijkheden. (problemen: hendrik.hameeuw@arts.kuleuven.be)

Download and unzip the zip-file and open the viewer, the zip-file includes a PLD-viewer for PC and Apple. Thereafter, open one of the downloadable tablets and discover the possibilities for the study of these texts. ATTENTION, the here provided viewer-software does only work on computers of the current generation or on computers with a good graphic card. For a good use of the viewer a mouse with scroll function is needed. By choosing the help function in the viewer, information is given on the controls. (problems: hendrik.hameeuw@arts.kuleuven.be)

 

Het PLD-systeem werd ontwikkeld voor de studie op spijkerschriftteksten. Recente toepassingen op andere archeologische voorwerpen, middeleeuwse manuscripten & boekbanden en op natuurhistorische fossielen demonstreren het potentieel van dit systeem voor onderzoek binnen andere wetenschappelijke domeinen. Voor de toepassingen op spijkerschriftcollecties zie de pagina's met de opnames van Leuven en Cornell. Medewerkers van de KU Leuven en anderen hebben met de PLD gewerkt te KU Leuven, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel, UCLouvain, UGent, NINO Leiden, Allard Pierson Amsterdam, Jena Universität, British Museum, University Museum Philadelphia en Cornell University.

The PLD-system was develloped for the study of cuneiform texts. Recently applications on other archaeological objects, medieval manuscripts & book bindings and on fossils demonstrated the potential of this system for research within other scientific disiplines. For the results with cuneiform collections see the pages with the recordings of Leuven and Cornell. Collaborators of the KU Leuven and others have worked with the PLD at KU Leuven, Royal Museumw of Art and History Brussels, UCLouvain, UGent, NINO Leiden, Allard Pierson Amsterdam, Jena Universität, British Museum, University Museum Philadelphia and Cornell University.

Zie ook ander toepassingen, zoals voor archeologie hieronder. Meer info op de users group blog
see also other applications, such as for archaeology below. More info on the users group blog

lithic tool 

Example: Lithic tool found near Dayr al-Barsha at Shaykh Said during the 2008 excavations by the Belgian Mission of the K.U.Leuven and recorded March 2009. S99-121.cun (7MB) [download file and view with above free viewer]

Extra informatie @
Additional information @

- hendrik.hameeuw@arts.kuleuven.be

- Blog space - portablelightdome.wordpress.com

 

Bibliografie
Bibliography

Hendrik H. & Geert Willems, New Visualization Techniques for Cuneiform Texts and Sealings, in: Akkadica 132/2, 2011, 163-178. (lees-read)

Willems G., F. Verbiest, W. Moreau, H. Hameeuw, K. Van Lerberghe & L. Van Gool, Easy and cost-effective cuneiform digitizing, in: M. Mudge, N. Ryan & R. Scopigno (eds.) The 6th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (VAST 2005), Pisa 2005, 73-80. (lees-read)

Havemann S., V. Settgast, D. Fellner, G. Willems, L. Van Gool, G. Müller, M. Schneider, R. Klein, The Presentation of Cultural Heritage Models in Epoch, in: Proceedings of EPOCH Open Digital Cultural Heritage Systems Conference, Congresso Rospigliosi, Rome, 25-26, February 2008, Rome 2008. (lees-read)

http://binaryoptions2013.org make money with binary options